Avvizi 4 Hadd Avvent – 4th Sunday of Advent Parish Notices

Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

22 ta’ Dicembru 2013   4 Hadd Avvent

 

1. Il-Gimgha ssir Adorazzjoni mmexxija mil-Legjun ta’ Marija wara l-quddiesa pm.

2. Bil-posta f’kull dar qeghdin tircievu 2 folji kbar bil-mistoqsijiet li l-Papa Frangisku jixtieq li kull familja jew individwu jwiegbu u jibghatuhom fejn indikat fl-ahhar tal-pagni. Inkella jjistghu jitqeghduhom f’kaxxa hawn apposta fil-knisja. L-ahjar huwa li twegbuhom permezz tal-internet fuq il-website www.kwestjonarju.com

vaticanmt

Intom mistiedna twegbuhom mill-ahjar li tistghu biex il-Papa u l-Isqfijiet f’Ruma f’Novembru tas-sena d-diehla jiddiskutuhom waqt Sinodu Straordinarju dwar il-Familja. Ahna lkoll ghandna ghal qalbna l-gid tal-familja u l-ahjar ghas-socjeta; u jkun ferm sewwa jekk kulhadd jaghmel dmiru bhala Nisrani u jaghti sehemu kif verament ihoss fil-kuxjenza u mhux minn fuq xi ktieb u jikkopja minn xi mkien iehor. |mien ghat-twegibiet hemm biss sal-ahhar ta’ Dicembru. Ghalhekk thallux ghall-ghada dak li jista’ jsir illum. Grazzi hafna.   

3. Il-Milied hu nhar l-Erbgha. Ga mil-lejl ta’ qabel neccelebrawh b’velja fil-11.00. Il-knisja tinfetah ghall-qrar fl-10.30pm. Il-gabra tal-quddiesa solenni ta’ nofsillejl tmur ghad-Dar tal-Providenza.

Infakkar fil-Christmas Buffet Dinner b’kant live minn Enzo Guzman il-Gimgha, fis-27 ta’ Dicembru, fit-8.00pm f’Lukanda l-Qawra. Dettalji jidhru fuq poster fin-Notice Boards.

It-Tnejn 30 ta’ Dicembru se naghmlu z-zjajjar lil xi presepji li hemm armati l-Belt. Nitilqu wara l-quddiesa tat-8.30am minn quddiem il-knisja taghna. Min jixtieq jigi, gentilment jibbukkja fis-Sagristija.

4. Nappellaw ghal rigal tal-Milied biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja. 

Ghal aktar avvizi, gentilment, araw in-Notice Boards

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

22nd  December  4th Sunday of Advent

 

1On Friday the Legion of Mary will lead a Eucharistic Adoration after evening Mass.

2. By mail you are receiving a questionnaire about the Family as requested by Pope Francis in view of the Synod of Bishops on the Family due to meet in November next year. However, this questionnaire can be viewed and preferably answered through the website www.Kwestjonarju.com. All are asked to fill in your own answers and possibly fully. Closing time for replies is the end of this month December. In our church there is a box for your replies. Or else they can be posted and addressed according to indications at the end page of the questionnaire. I earnestly appeal for dutiful collaboration and quick replies, as time for work on your replies is very short. 

3. Wednesday is Christmas. On Tuesday night our church opens at 10.30pm for confessions with Vigil at 11.00. The collection during solemn Midnight Mass will be offered to the Dar tal-Providenza at Siggiewi.

Thursday 27th December the parish celebrates its annual Christmas Dinner starting at 8.00pm in a Qawra Hotel with live seasonal singing provided by Enzo Guzman. More details are given on a poster on our Notice Boards.

Friday 30th after the 8.30am Mass we go for a tour of notable cribs in Valletta. Those interested are kindly invited to sign in the Sacristy.

4. May I solicit a Christmas gift for funding the installation of more photovoltaic panels for use in our church. 

For more announcements, please, have a look at the Notice Boards.