Il-13 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 28 ta’ Ġunju 2015

It-13 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 28 ta’ Ġunju 2015

Qari: Għerf (1: 13-15) (2: 23-24)
Minħabba l-għira tax-xitan li l-mewt daħlet fid-dinja.

Salm Responsorjali: Salm 29 (30) 2.4.5-6.11.12a.13b
Ngħollik, Mulej, għax erfajtni

II Qari: 2 Korintin (8: 7.9.13-15)
Iż-żejjed tagħkom jagħmel tajjeb għan-nieqes tal-aħwa li ma għandhomx.

Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesù qered il-mewt, u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju.

Evanġelju: Mark (5: 21-43)
Tfajla, qiegħed ngħidlek, qum!

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI
Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu, faħħru l-isem imqaddes tiegħu u itolbuh bil-ferħ.
Għal dawk li l-Mulej għażel biex ikunu rgħajja tal-merħla tiegħu sabiex ixandru dejjem il-valur tal-ħajja ta’ kull bniedem maħluq fuq xbieha ta’ Alla. Nitolbu…
Għall-mexxejja tal-ġnus biex qabel kull ħaġa oħra jqiegħdu d-dinjità ta’ kull persuna li Kristu salva b’demmu. Nitolbu…
Għall-morda biex, fil-mard tagħhom, ikollhom il-faraġ u l-għajnuna tal-preżenza tal-għeżież tagħhom. Nitolbu…
Għalina li niċċelebraw il-quddiesa fil-jum li fih Kristu rebaħ il-mewt, biex il-ħajja tagħna tkun xhieda quddiem id-dinja tal-ħajja li kisbilna. Nitolbu…
Tħalli qatt, Missier ħanin, li tonqosna l-fidi fik għaliex nafu li inti sa tilqa’ t-talba tagħna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

Thirteenth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 28th June 2015

Thirteenth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 28th June 2015

Reading: Wisdom (1: 13-15) (2: 23-24)
It was the devil’s envy that brought death into the world.

Responsorial Psalm: Psalm 29 (30) 2.4.5-6.11.12a.13b
I will praise you, Lord, you have rescued me.

Reading: 2 Corinthians (8: 7.9.13-15)
It is a question of balancing what happens to be your surplus now against their present need, and one day they may have something to spare that will supply your own need.

Your words are spirit, Lord, and they are life. You have the message of Eternal Life.

Gospel Reading: Mark (5: 21-43)
‘Talitha, kum!’ which means, ‘Little girl, I tell you to get up!’

INTERCESSORY PRAYERS
Christ made himself poor that we may be made rich by his poverty. We pray that we may discern what our true riches are and that we may share with others as Christ shared with us.
That in the deadness of our lives we allow God to take us by the hand and bring us to life. Lord hear us.
That the song in our hearts and on our lips at this Mass be not a dirge for our dead souls but a joyous song of thanks for God’s life in us. Lord hear us.
That in touching the hem of Christ’s garment through the Sacraments, prayer and Scripture, we find ourselves healed of our physical and spiritual ills. Lord hear us.
That we, made in the image of God’s own nature, may rejoice that Christ has conquered death. Lord hear us.
That we share our life and love with those who have not come to the knowledge of Christ. Lord hear us.
Heavenly Father, who does not rejoice in the destruction of the living, keep us safe from the envy of the devil, for only he and his way can cause death in our hearts. We ask this through Christ our Lord. Amen.

 

Il-12 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 21 ta’ Ġunju 2015

Il-12 Ħadd ta’ matul is-sena Sena B – 21 ta’ Ġunju 2015

Qari: Ġob (38: 1.8-11)
Ma taqbiżx minn hawn il-qawwa tal-mewġ tiegħek.

Salm Responsorjali: Salm 91
Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu

II Qari: 2 Korintin (5: 14-17)
Il-qadim għadda, biex daħal il-ġdid floku.

Evanġelju: Mark (4: 35-41)
Profeta kbir qam fostna, u Alla żar il-poplu tiegħu.

 

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI

Il-Mulej ħeles lil dawk li għajtulu fil-hemm tagħhom; nitolbuh għalhekk għall-Knisja u għad-dinja kollha u ngħidulu: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għall-Knisja biex qatt ma tonqosha l-fidi fil-Mulej meta tħabbat wiċċha mad-dgħufijiet tal-membri tagħha u mal-persekuzzjonijiet: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għall-bnedmin kollha ta’ rieda tajba biex ma jħallux il-ħażen ta’ madwarna jxejjen il-ħiliet li Alla żejjinhom bihom: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għal kull min hu mċaħħad mir-rispett lejn id-dinjità tiegħu biex ikun jista’ jgħix ta’ ħliqa ġdida fi Kristu:Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għall-ġemgħa liturġika biex fis-simboli tagħraf il-preżenza ħajja ta’ Kristu Sidna: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Missier, inti qatt ma titlaq lil dawk li sawwart f’imħabbtek. Ilqa’ għalhekk it-talbiet tal-għeżież tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

 

Twelfth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 21st June 2015

Twelfth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 21st June 2015

Reading: Job 38:1,8-11
Here your proud waves shall break
(The Lord answers Job’s complaints.)

Responsorial Psalm
Psalm 106:23-26,28-31 R:v.1
A song of praise to God about rescue
Response: O give thanks to the Lord, for his love endures forever.

Reading: 2 Corinthians 5:14-17
The old creation has gone, and now the new one is here.
(Those in Christ are a new creation.)

Gospel Reading
Mark 4:35-41

A great prophet has appeared among us; God has visited his people. (Jesus calms the storm.)

 

 

MINN QIEGH QALBI SINCERAMENT NAWGURALEK GHID QADDIS MIMLI FROTT TA’ QDUSIJA

resurrection

MINN QIEGH QALBI SINCERAMENT NAWGURALEK GHID QADDIS MIMLI FROTT TA’ QDUSIJA — riflessjoni qasira fuq il-Vangelu tal-GHID IL-KBIR — jekk taghfas READ MORE, taht il-video ta’ Youtube, issib is-silta shiha; — fuq YOUTUBE:PARROCCA IKLIN MALTA, issib ir-Riflessjonijiet kollha li hargu u li ghad johorgu; — jekk tahseb li jista’ jsir imqar ftit gid, nitolbok tixxerjaha mal-friends/contacts tieghek. Grazzi.

Ghid il-Kbir (Sena A) Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann (20: 1-9) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier.

Continue reading “MINN QIEGH QALBI SINCERAMENT NAWGURALEK GHID QADDIS MIMLI FROTT TA’ QDUSIJA”

EZERCIZZJI MILL-ISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Press PLAY to hear the spiritual lenten exercises by Bishop Charles J. Scicluna, given during the 6.30pm Mass at the Mosta Parish Church on Saturday 22nd March 2014.

https://soundcloud.com/the-church-in-malta/isqof-charles-j-scicluna

RIFLESSJONI FUQ IT-TIELET HADD TAR-RANDAN

Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann (4: 5-42) minn Dun Pawl Camilleri.

Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta.


F’dak iż-żmien, Ġesù ġie f’belt tas-Samarija, jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien ta lil ibnu Ġużeppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta’ Ġakobb. Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa, u Ġesù, għajjien kif kien mill-mixi, qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Ġesù qalilha:«Agħtini nixrob.» Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x’jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu: «Kif! Inti Lhudi u titlob lili, Samaritana, biex nagħtik tixrob?» Qaltlu hekk għax il-Lhud ma jitħalltux mas-Samaritani.
Ġesù weġibha: «Kieku kont taf id-don ta’ Alla u min hu dak li qiegħed jgħidlek: “Agħtini nixrob,” kieku int kont titolbu, u hu kien jagħtik ilma ħaj.» Qaltlu l-mara: «Sinjur, mnejn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa fond? Jaqaw int aqwa minn missierna Ġakobb li tana dan il-bir, li minnu xorob hu u
wliedu u l-imrieħel tiegħu?»
Weġibha Ġesù: «Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa’ jagħtih l-għatx; imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għatx. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta’ l-ilma li jwassal sal-ħajja ta’ dejjem.» Qaltlu l-mara: «Agħtini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix l-għatx, u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma.» Qalilha Ġesù: «Mur sejjaħ lil żewġek u erġa’ ejja hawn.» Weġbitu l-mara: «Ma għandix żewġi.» Qalilha Ġesù: «Sewwa għedt: “Ma għandix żewġi.” Inti żżewwiġt ħames darbiet, u r-raġel li għandek miegħek bħalissa m’huwiex żewġek. Sewwa weġibt!»
Qaltlu l-mara: «Int profeta, Sinjur, milli qiegħda nara. Missirijietna kienu jaduraw lil Alla fuq din il-muntanja; imma intom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lil Alla jinsab f’Ġerusalemm.» Qalilha Ġesù: «Emminni, mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, anqas f’Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux; aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mil-Lhud. Imma tiġi siegħa, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u fil-verità. Għax il Missier ukoll, nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu, u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u fil-verità.» Qaltlu l-mara: «Jiena naf li ġej il-Messija — dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi hu, kollox iħabbrilna.» Qalilha Ġesù: «Jiena hu, li qiegħed nitkellem miegħek.»
Fil-ħin ġew id-dixxipli tiegħu, u stagħġbu jarawh jitkellem ma’ mara; iżda ħadd minnhom ma staqsieh: «Xi trid?» jew: «Għax qiegħed titkellem magħha?» Il-mara ħalliet il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies: «Ejjew araw bniedem li qalli kull ma għamilt. Tgħid, dan il-Messija?» U n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh.
Sadattant id-dixxipli bdew jitolbuh u jgħidulu: «Rabbi, kul!» Iżda hu qalilhom: «Jien għandi ikel x’niekol li intom ma tafux bih.» Id-dixxipli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin: «Jaqaw ġie xi ħadd u ġieblu x’jiekol?» Qalilhom Ġesù: «L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa’ erba’ xhur oħra għall-ħsad? Imma araw x’ngħidilkom jien: erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għelieqi bjadu għall-ħsad! Ġa l-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott għall-ħajja ta’ dejjem, biex min jiżra’ jifraħ hu wkoll bħal min jaħsad. F’dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra’ u l-ieħor jaħsad. Jiena bgħattkom taħsdu dak li ma tħabattux għalih intom; kienu oħrajn li tħabtu, u intom dħaltu flokhom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom.»
Kien hemm ħafna Samaritani minn dik il-belt li emmnu f’Ġesù fuq ix-xhieda li tathom dik il-mara meta qaltilhom: «Qalli kull ma għamilt,» tant, li meta s-Samaritani ġew ħdejh, bdew jitolbuh biex jibqa’ magħhom, u hu qagħad hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu, u lill-mara qalulha: «Issa mhux għax għedtilna int qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh, u sirna nafu li dan tassew hu s-salvatur tad-dinja.»