Thirteenth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 28th June 2015

Thirteenth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 28th June 2015

Reading: Wisdom (1: 13-15) (2: 23-24)
It was the devil’s envy that brought death into the world.

Responsorial Psalm: Psalm 29 (30) 2.4.5-6.11.12a.13b
I will praise you, Lord, you have rescued me.

Reading: 2 Corinthians (8: 7.9.13-15)
It is a question of balancing what happens to be your surplus now against their present need, and one day they may have something to spare that will supply your own need.

Your words are spirit, Lord, and they are life. You have the message of Eternal Life.

Gospel Reading: Mark (5: 21-43)
‘Talitha, kum!’ which means, ‘Little girl, I tell you to get up!’

INTERCESSORY PRAYERS
Christ made himself poor that we may be made rich by his poverty. We pray that we may discern what our true riches are and that we may share with others as Christ shared with us.
That in the deadness of our lives we allow God to take us by the hand and bring us to life. Lord hear us.
That the song in our hearts and on our lips at this Mass be not a dirge for our dead souls but a joyous song of thanks for God’s life in us. Lord hear us.
That in touching the hem of Christ’s garment through the Sacraments, prayer and Scripture, we find ourselves healed of our physical and spiritual ills. Lord hear us.
That we, made in the image of God’s own nature, may rejoice that Christ has conquered death. Lord hear us.
That we share our life and love with those who have not come to the knowledge of Christ. Lord hear us.
Heavenly Father, who does not rejoice in the destruction of the living, keep us safe from the envy of the devil, for only he and his way can cause death in our hearts. We ask this through Christ our Lord. Amen.

 

Il-13 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 28 ta’ Ġunju 2015

It-13 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 28 ta’ Ġunju 2015

Qari: Għerf (1: 13-15) (2: 23-24)
Minħabba l-għira tax-xitan li l-mewt daħlet fid-dinja.

Salm Responsorjali: Salm 29 (30) 2.4.5-6.11.12a.13b
Ngħollik, Mulej, għax erfajtni

II Qari: 2 Korintin (8: 7.9.13-15)
Iż-żejjed tagħkom jagħmel tajjeb għan-nieqes tal-aħwa li ma għandhomx.

Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesù qered il-mewt, u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju.

Evanġelju: Mark (5: 21-43)
Tfajla, qiegħed ngħidlek, qum!

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI
Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu, faħħru l-isem imqaddes tiegħu u itolbuh bil-ferħ.
Għal dawk li l-Mulej għażel biex ikunu rgħajja tal-merħla tiegħu sabiex ixandru dejjem il-valur tal-ħajja ta’ kull bniedem maħluq fuq xbieha ta’ Alla. Nitolbu…
Għall-mexxejja tal-ġnus biex qabel kull ħaġa oħra jqiegħdu d-dinjità ta’ kull persuna li Kristu salva b’demmu. Nitolbu…
Għall-morda biex, fil-mard tagħhom, ikollhom il-faraġ u l-għajnuna tal-preżenza tal-għeżież tagħhom. Nitolbu…
Għalina li niċċelebraw il-quddiesa fil-jum li fih Kristu rebaħ il-mewt, biex il-ħajja tagħna tkun xhieda quddiem id-dinja tal-ħajja li kisbilna. Nitolbu…
Tħalli qatt, Missier ħanin, li tonqosna l-fidi fik għaliex nafu li inti sa tilqa’ t-talba tagħna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

Twelfth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 21st June 2015

Twelfth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 21st June 2015

Reading: Job 38:1,8-11
Here your proud waves shall break
(The Lord answers Job’s complaints.)

Responsorial Psalm
Psalm 106:23-26,28-31 R:v.1
A song of praise to God about rescue
Response: O give thanks to the Lord, for his love endures forever.

Reading: 2 Corinthians 5:14-17
The old creation has gone, and now the new one is here.
(Those in Christ are a new creation.)

Gospel Reading
Mark 4:35-41

A great prophet has appeared among us; God has visited his people. (Jesus calms the storm.)

 

 

Il-12 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 21 ta’ Ġunju 2015

Il-12 Ħadd ta’ matul is-sena Sena B – 21 ta’ Ġunju 2015

Qari: Ġob (38: 1.8-11)
Ma taqbiżx minn hawn il-qawwa tal-mewġ tiegħek.

Salm Responsorjali: Salm 91
Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu

II Qari: 2 Korintin (5: 14-17)
Il-qadim għadda, biex daħal il-ġdid floku.

Evanġelju: Mark (4: 35-41)
Profeta kbir qam fostna, u Alla żar il-poplu tiegħu.

 

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI

Il-Mulej ħeles lil dawk li għajtulu fil-hemm tagħhom; nitolbuh għalhekk għall-Knisja u għad-dinja kollha u ngħidulu: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għall-Knisja biex qatt ma tonqosha l-fidi fil-Mulej meta tħabbat wiċċha mad-dgħufijiet tal-membri tagħha u mal-persekuzzjonijiet: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għall-bnedmin kollha ta’ rieda tajba biex ma jħallux il-ħażen ta’ madwarna jxejjen il-ħiliet li Alla żejjinhom bihom: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għal kull min hu mċaħħad mir-rispett lejn id-dinjità tiegħu biex ikun jista’ jgħix ta’ ħliqa ġdida fi Kristu:Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għall-ġemgħa liturġika biex fis-simboli tagħraf il-preżenza ħajja ta’ Kristu Sidna: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Missier, inti qatt ma titlaq lil dawk li sawwart f’imħabbtek. Ilqa’ għalhekk it-talbiet tal-għeżież tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

 

Nhar l-Erbgħa li għaddiet, 17 ta’ Ġunju P. Dionisju Mercieca mar jiltaqa’ mal-Mulej

Nhar l-Erbgħa li għaddiet, 17 ta’ Ġunju , miet fl-Isptar Mater Dei P. Dionisju Mercieca, fl-età ta’ 91 sena.

Dionisju għadda nofs iż-żmien tiegħu bħala Superjur tal-patrijiet f’Ta’ Xbiex. L-ewwel darba li sar Superjur kien proprju hawn fl-1957, fl-ewwel snin mill-wasla tal-Patrijiet Tereżjani f’Ta’ Xbiex. Reġa’ ġie magħżul Superjur fl-1972, u mill-ġdid fl-1979. Wara baqa’ residenti Ta’ Xbiex sa ma reġa’ sar Superjur hawn sal-1987. Imbagħad ġie mibgħut B’Kara, fejn baqa’ sal-aħħar ta’ ħajtu. P. Dionisju, ukoll fil-mard li kellu jgħaddi minnu, baqa’ jinteressa ruħu f’Ta’ Xbiex u l-iżvilupp tiegħu.

 

Illum jinsab espost fis-Sala Madonna tal-Karmnu, B’Kara, u għada s-Sibt, il-funeral jitlaq minn hemm fid-9.00am u l-Quddiesa ssir fis-Santwarju ta’ S. Tereża, B’Kara, fid-9.15am. Il-Mulej li sejjaħlu għall-ħajja Tereżjana biex jaqdih bħala saċerdot, issa sejjaħlu għandu u jgħidlu: “Ejja, qaddej fidil u għaqli…” Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

image0031

 

 

Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju 2015 – Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ – Wara l-quddiesa tas-6.00pm purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija

Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju 2015 – Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ – Wara l-quddiesa tas-6.00pm purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija

Wara l-quddiesa tas-6.00pm purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija li tgħaddi minn dawn it-toroq

Vjal Sir Temi Zammit
Triq Ix-Xatt
Ir-Rampa Ta’ Xbiex
Triq Onorato Bres
Vjal Sir Temi Zammit

Tajjeb li bħala Insara veri nimxu wara Ġesu