Avvizi tal-Parrocca: Maghmudija tal-Mulej – Parish Notices: Feast of the Baptism of the Lord

Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

12 ta’ Jannar 2014   Maghmudija tal-Mulej

 jesus baptism

1. Nhar it-Tlieta jkollna Adorazzjoni mmexxija mill-Grupp tal-Appostolat tal-Hniena Divina.

2. Kull nhar ta’ Erbgha, Hamis u Gimgha se jsiru z|jajjar u t-Tberik tal-Familji bejn l-4.00pm u s-7.30pm. Se nibdew mill-Erbgha 15 ta’ Jannar. Se nimxi fuq kif indikat fil-ktieb, Direttorju Kalendarju Parrokkjali 2014. Ghalhekk nistenna li d-Direttorju tifthuh u taraw meta jmissa kull familja. Napprezza jekk min ikollu xi diffikulta dwar dati u hinijiet javzani minn qabel. Huwa importanti li niltaqa’ mal-familja kollha.

 

3. Ahna lkoll mistednin ghall-Quddiesa ta’ Radd il-Hajr f’gheluq is-Seba’ Sena mill-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Arcisqof Pawlu Cremona OP. Fl-istess quddiesa l-kappillani jgeddu r-rabta taghhom ta’ komunjoni mal-Arcisqof. Din il-Quddiesa se ssir fil-Konkatidral ta’ S. Gwann il-Belt, il-Hadd 19 ta’ Frar, u tibda fil-5.30pm.

 

4. Il-Kummissjoni Djakonija qeghda torganizza Harga ghall-Anzjani u Persuni bi htigijiet specjali. Il-Harga se ssir it-Tlieta fl-4 ta’ Frar u nitilqu minn quddiem il-knisja taghna fid-9.30am. Nibdew b’quddiesa fil-knisja ta’ S. Lawrenz fil-Birgu. Wara jkollna gwida biex jghinna napprezzaw l-ghana ta’ arti li biha hija mzejna din il-knisja bi storja kbira u twila. Wara jkollna refreshmentsmax-Xatt tal-Birgu. Min jixtieq jigi gentilment jinkiteb fis-sagristija. Dettalji jidhru fuq il-website tal-parrocca u fuq poster apposta man-Notice Boards tal-knisja u tal-Kunsill Lokali.

        Nappellaw ghal fondi biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja.

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

12th  January   Feast of the Baptism of the Lord

 

1. On Tuesday we’ll have an Adoration led by the Apostolate of the Divine Mercy Group after evening Mass.

2.The Parish Family Visits will begin on the15th January and subsequently on every Wednesday, Thursday and Friday from 4.00pm to 7.30pm. Kindly, consult the Parish Directory 2014 for dates of the visits to your family. Were you to have any difficulties, please, be kind and inform me beforehand, so that together we agree on an alternative date. Thanks for your collaboration.

3. We are all invited to celebrate with his Grace the Archbishop Paul Cremona a Thanksgiving Mass on his 7th anniversary of his Episcopal consecration. The Parish Priests will also renew their commitment for pastoral communion with the Archbishop. This celebration will be held on Sunday 19th January at St John’s Co-Cathedral Valletta at 5.30pm.

 4. The Diaconia Commission is organising a cultural tour for our senior citizens and persons with special needs on Tuesday 4th February. We leave from our church parvis at 9.30am. We’ll have Mass at the collegiate Church of St Lawrence, Vittoriosa. Afterwards, we’ll be regailed with a guided tour of this historic and famous church. We end up with refreshments at the Vittoriosa Waterfront.

Anybody interested is kindly asked to register in the Sacristy.

5. May I again appeal for funds towards the installation of photovoltaic panels on our church roof.

For more announcements, please, have a look at our Notice Boards.