Avvizi 8 Hadd tas-Sena/Ras ir-Randan-Parish Notices 8th Ordinary Sunday/Ash Wednesday

Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

2 ta’ Marzu 2014   8 Hadd tas-Sena  

 ASH WEDNESDAY

1 Nhar it-Tlieta nghidu r-Ruzarju fil-5.00pm kantuniera ma’ Triq il-Principessa Margarita limiti ma’ Msida.

 

2. Nhar l-Erbgha, Ras ir-Randan, huwa Jum ta’ Sawm u ma jiswiex l-ikel ta’ laham bhala penitenza flimkien ma’ affarijiet ohra li nistghu naghmlu.

L-Ezercizzi tar-Randan din is-sena se jsiru fl-ewwel gimgha mit-Tnejn sal-Gimgha. Isiru waqt il-quddiesa ta’ filghaxija mill-Kappillan tal-parrocca S. Duminku l-Belt, P. Michael Camilleri OP. Ikun sewwa u xieraq li nattendu ghal xi kors ta’ Ezercizzi.

 

3. Il-Gimgha hija l-Ewwel Gimgha tax-xahar. Ikollna l-adorazzjoni ta’ Gesu Ewkaristija l-gurnata kollha b’quddiesa fis-13.00 u fil-17.00 jinghad ruzarju meditat. Wara l-quddiesa pm ssir adorazzjoni minn membri tal-Kummissjoni Familja.

 

4. L-Erbgha, il-Hamis u l-Gimgha qeghdin isiru z-Zjajjar u t-Tberik tal-Familji bejn l-4.00pm u s-7.30pm. Qed nimxi fuq kif indikat fil-ktieb, Direttorju Kalendarju Parrokkjali 2014. Ghalhekk nistenna li d-Direttorju tifthuh u taraw meta jmissha kull familja.

Nappellaw ghal fondi biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja. Grazzi.

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

2nd March   8th Ordinary Sunday 

 

1. On Tuesday at 5.00pm Public Rosary will be prayed corner with Princess Margaret and limits of Msida.

2. On Ash Wednesday there’s the obligation of fasting and abstention from meat along with other forms of penance.

3. Next Friday is the first Friday of the month. We hold a Eucharistic Daywith another Mass at 1.00pm and at 5.00pm Holy Rosary with meditation will be recited. After evening Mass members of the Family Commission will animate a half hour adoration ending with benediction.

4. The Parish Family Visits are being held every Wednesday, Thursday and Friday from 4.00pm to 7.30pm. Kindly, consult the Parish Directory 2014 for the dates of these visits to your family. Were you to have any difficulties as to date and time of visit, please be kind and inform me beforehand, so that together we agree on an alternative date and time. Thanks for your collaboration.