Avvizi 2 Hadd tas-Sena Jum l-Immigranti u r-Refugjati-Parish Notices:2nd Ordinary Sunday-Migrants and Refugee Day

Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

19 ta’ Jannar 2014   2 Hadd tas-Sena  Jum l-Immigranti u r-Refugjati

 

1. Tul dawn il-jiem sal-25 ta’ Jannar inkunu nitolbu ghall-Ghaqda tal-Knejjes Insara. Nhar it-Tlieta jkollna Adorazzjoni mmexxija mill-Moviment Marjan wara l-quddiesa pm.

2. Kull nhar ta’ Erbgha, Hamis u Gimgha qeghdin isiru z|jajjar u t-Tberik tal-Familji bejn l-4.00pm u s-7.30pm. Qed nimxi fuq kif indikat fil-ktieb, Direttorju Kalendarju Parrokkjali 2014. Ghalhekk nistenna li d-Direttorju tifthuh u taraw meta jmissa kull familja. Napprezza jekk min ikollu xi diffikulta dwar dati u hinijiet javzani minn qabel. Huwa importanti li niltaqa’ mal-familja kollha.

 

3Mons. Arcisqof Pawlu Cremona OP ghada l-Hadd se jiccelebra Quddiesa ta’ Radd il-Hajr f’gheluq is-Seba’ Sena mill-Ordinazzjoni Episkopali tieghu. Fl-istess quddiesa l-kappillani jgeddu r-rabta taghhom ta’ komunjoni mal-Arcisqof. Kulhadd huwa mistieden ghal din il-Quddiesa li se ssir fil-Konkatidral ta’ S. Gwann il-Belt, u tibda fil-5.30pm.

 

4. Ghall-nhar it-Tlieta fl-4 ta’ Frar il-Kummissjoni Djakonija qeghda torganizza Harga ghall-Anzjani u Persuni bi htigijiet specjalifid-9.30am minn quddiem il-knisja taghna. Nibdew b’quddiesa fil-knisja ta’ S. Lawrenz fil-Birgu. Wara jkollna gwida biex jghinna napprezzaw l-ghana ta’ arti li biha hija mzejna din il-knisja bi storja kbira u twila. Wara jkollna refreshments max-Xatt tal-Birgu. Min jixtieq jigI, hu gentilment mitlub jinkiteb fis-sagristija. Dettalji jidhru fuq il-website tal-parrocca u fuq poster apposta man-Notice Boards tal-knisja u tal-Kunsill Lokali.

        Nappellaw ghal fondi biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja.

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

19th  January   2nd Ordinary Sunday   Migrants and Refugee Day

 

1. These days till the 25th we’ll be praying for Christian Unity. On Tuesday we’ll have an Adoration led by the Marian Movement after evening Mass.

2.The Parish Family Visits are being held every Wednesday, Thursday and Friday from 4.00pm to 7.30pm. Kindly, consult the Parish Directory 2014 for dates of these visits to your family. Were you to have any difficulties, please, be kind and inform me beforehand, so that together we agree on an alternative date. Thanks for your collaboration.

3. All are invited to celebrate with his Grace the Archbishop Paul Cremona a Thanksgiving Mass on the 7th anniversary of his Episcopal consecration. The Parish Priests will also renew their commitment for pastoral communion with the Archbishop. This celebration will be held today Sunday 19th January at St John’s Co-Cathedral Valletta starting at 5.30pm.

 4. The Diaconia Commission is organising a cultural tour for our senior citizens and persons with special needs on Tuesday 4th February. We leave from our church parvis at 9.30am. We’ll have Mass at the collegiate Church of St Lawrence, Vittoriosa. Afterwards, we’ll be regaled with a guided tour of this historic and famous church. We end up with refreshments at the Vittoriosa Waterfront.

Anybody interested is kindly asked to register in the Sacristy.

May I again appeal for funds towards the installation of photovoltaic panels on our church roof.