Avvizi tal-Parrocca:Prezentazzjoni tal-Mulej – Parish Notices: Presentation of the Lord

 

PRESENTATION IN THE TEMPLE
PRESENTATION IN THE TEMPLE

Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

2 ta’ Frar 2014   4 Hadd tas-Sena   Prezentazzjoni tal-Mulej

 

 

1. Dan ix-xahar it-Tlieta nghidu r-Ruzarju fil-kantuniera maA public Rosary will be recited at 5.00pm corner of Triq il-Qoton and Abbate Rigord Street.

 

2. Il-Gimgha hija l-Ewwel Gimgha tax-xahar. Ikollna l-adorazzjoni ta’ Gesu Ewkaristija l-gurnata kollha b’quddiesa fis-13.00 u fil-17.00 jinghad ruzarju meditat. Wara l-quddiesa pm ssir adorazzjoni minn membri tal-Kummissjoni Familja.

 

3. Kull nhar ta’ Erbgha, Hamis u Gimgha qeghdin isiru z|jajjar u t-Tberik tal-Familji bejn l-4.00pm u s-7.30pm. Qed nimxi fuq kif indikat fil-ktieb, Direttorju Kalendarju Parrokkjali 2014. Ghalhekk nistenna li d-Direttorju tifthuh u taraw meta jmissha kull familja. Napprezza jekk min ikollu xi diffikulta dwar dati u hinijiet javzani minn qabel. Huwa importanti li niltaqa’ mal-familja kollha.

 

4. Il-Moviment ta’ Kana jistieden lil koppji gharajjes ghal Quddiesa mmexxija mill-Arcisqof fil-Kontatidral ta’ S. Gwann nhar is-Sibt 15 ta’ Frar fis-6.30pm. L-Arcisqof se jkellem u jiltaqa’ personalment ma’ kull koppja.

 

5. Il-Harga ghall-Anzjani u Persuni bi htigijiet specjali se ssir nhar it-Tlieta fl-4 ta’ Frar u nitilqu fid-9.30am. Min jixtieq jigi, hu gentilment mitlub jinkiteb fis-sagristija.

Nappellaw ghal fondi biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja. Grazzi.

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

2nd February   4th Ordinary Sunday  Presentation of the Lord

1. Public Rosary will be prayed corner with Triq il-Qoton and Abbate Rigord Street at 5.00pm.

2. Next Friday is the first Friday of the month. We hold a Eucharistic Daywith an another Mass at 1.00pm and at 5.00pm Holy Rosary with meditation will be recited. After evening Mass members of the Family Commission will animate a half hour adoration ending with benediction.

3. The Parish Family Visits are being held every Wednesday, Thursday and Friday from 4.00pm to 7.30pm. Kindly, consult the Parish Directory 2014 for the dates of these visits to your family. Were you to have any difficulties as to date and time of visit, please, be kind and inform me beforehand, so that together we agree on an alternative date and time. Thanks for your collaboration.

4. The Cana Movement invites all engaged couples for a Mass led by the Archbishop at St John’s Co-Cathedral in Valletta on Saturday 15th February at 6.30 pm. His Grace will give a message and after Mass he will meet personally with each couple present.

5. The cultural tour for our senior citizens and persons with special needs will be held next Tuesday 4th February. We leave from the front of our church at 9.30am.

May I appeal for funds towards the installation of more photovoltaic panels on our church roof. Thanks. For more announcements, please, have a look at our Notice Boards.